untitled-2

فروردین ۳۰, ۱۳۹۴
namzadi

این کتاب ها……را نامزدها بخوانند

با توجه به تقاضای فراوان بسیاری از نامزدها جهت مطالعه بیشتر و افزودن مهارت های شکوفاسازی زندگی کتاب های زیر پیشنهاد می شود: ۱- بهشت […]
فروردین ۱۹, ۱۳۹۴

مدیریت عاطفی خانواده ۳

جهت دانلود جلسه دهم سبک خانواه بروری  اینجا را کلیک کنید  
فروردین ۱۹, ۱۳۹۴

مدیریت عاطفی خانواده ۲

جهت دانلود جلسه نهم سبک خانواه بروری اینجا را کلیک کنید  
فروردین ۱۹, ۱۳۹۴

مدیریت عاطفی خانواده ۱

جهت دانلود جلسه هشتم سبک خانواده بروری اینجا را کلیک کنید  
فروردین ۱۹, ۱۳۹۴

مدیریت معرفتی خانواده ۲

جهت دانلود جلسه هفتم سبک خانواده بروری اینجا را کلیک کنید.
فروردین ۱۹, ۱۳۹۴

مدیریت معرفتی خانواده۱

جهت دانلود جلسه ششم سبک خانواده بروری اینجا  را کلیک کنید.
فروردین ۱۹, ۱۳۹۴

مدیریت معیشتی خانواده ۲

جهت دانلود جلسه پنجم سبک خانواده بروری اینجا را کلیک کنید.
فروردین ۱۹, ۱۳۹۴

مدیریت معیشتی خانواده ۱

جهت دانلود جلسه چهارم سبک خانواده بروری اینجا را کلیک کنید.
فروردین ۱۹, ۱۳۹۴

کارکردهای خانوداه۲

جهت دانلود جلسه سوم سبک خانواده بروری اینجا را کلیک کنید.
فروردین ۱۹, ۱۳۹۴

کارکردهای خانواده ۱

جهت دانلود جلسه دوم سبک خانواده پروری اینجا را کلیک کنید .