شهریور ۳۰, ۱۳۹۹
download (1)

لینک گروه منطق

دانشجویان درس منطق دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تبریز از طریق لینک زیر به گروه تلگرامی پیوندند. گروه منطق روز یکشنبه logictabu@ گروه منطق روز دوشنبه […]