دی ۱۸, ۱۳۹۴

دست خط شناسی و شخصیت

? شخصیت شناسی از روی دست خط شما ? نامرتب‌های احساساتی ? ?احتمالا در زندگى بسیار فعال هستند و به همین دلیل برایشان مشكل است […]